Parallelle sesjonar – detaljert program

(Program for heile konferansen)

Laurdag 4. mai, kl 08:30-10:30

1. Kvinner, nettverk og transnasjonale handlingsrom: Kina og skandinavisk misjon, 1890-1940. Sesjonsleiar: Inger Marie Okkenhaug (HiVolda)

Inger Marie Okkenhaug (HVO): The China Mission of the NLCA: Kulturell ekspansjon, kjønn og utviklingen av et transnasjonalt nettverk, 1890-1934

Malin Gregersen (UiB): I femte fru Tsos palats – kvinnliga nätverk och relationer i Changsha KFUK på 1920-talet

Karina Hestad Skeie (NLA): Mellom misjonskall og ulikhetsfeminisme: Kjønnsideologier i det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund

2. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Ordstyrar: Svein Atle Skålevåg (UiB)

Christhard Hoffmann (prosjektleder) (UiB): Introduksjon

Teemu Ryymin (UNI Rokkan) og Jan Heiret (UiB): Presentasjon av boken “Fortalt fortid”

Leidulf Melve (UiB) og Knut Grove (UNI Rokkan): Forfatterpresentasjoner

Jan Thomas Kobberrød (HiV) og Fredrik Thue (UiO): Kommentarer

3. Tilbakeblikk og framsyn: Familiehistorie og historisk demografi ved eit historisk generasjonsskifte. Sesjonsleiar: Hilde L. Jåstad (HiSF)

Arne Solli (UiB): Giftermålsmønster i norske byar: Ekstrem variant av Hajnal?

Charlotte Koren (tidl SSB og NOVA): Husholdningenes egen produksjon av varer og tjenester 1970 til i dag, belyst ved SSBs ulike statistikkilder

Gunnar Thorvaldsen (UiT): Historie på individnivå – veien hit og videre

Sølvi Sogner (prof emeritus, UiO): Global history of historical demography” — et bokprosjekt under arbeid

 

Laurdag 4. mai, kl 11:00-13:00

4. Trygghet, risiko og forsikring. Sesjonsleiar: Espen Ekberg (Handelshøyskolen BI)

Håkon Haugland (UiB): Til gjensidig hjelp og støtte. Sosiale støtteordninger i gildene og laugene i Norge i middelalder og tidlig nytid [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Erik Opsahl (NTNU)

Harald Espeli (BI): Fortropper for gjensidig skadeforsikring i Norge. Skipsforsikringsforeningene og brannkassenes gjennombrudd på 1800-tallet: Likheter og forskjeller [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Jan Thomas Kobberød (HiV)

Espen Ekberg (BI): Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960 [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Jan Thomas Kobberød (HiV)

Sverre A. Christensen (BI): Tariffsamarbeid og intensivert konkurranse: norsk forsikring i en brytningstid i 1960-årene [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Pål Nygaard (BI)

Maria Halle (European University Institute): Forretningen for de ”qvindelige Arbejder af det finere Slags”. Patriotisme, kvinner og handel i København 1808-1818

Trine Rogg Korsvik (UiO): Kvinnekamp og politisk kultur

Ruth Hemstad (Nasjonalbiblioteket): Madame de Staël og propagandakrigen om Norge 1813-1814

Linda Haukland (UiN): Hans Nielsen Hauges kvinnekamp

6. Arkiv, historie og formidling: muligheter og utfordringer. Sesjonsleiarar: Hilde Lange (Troms fylkeskommune) og Ulrike Spring (HiSF)

Harald Lindbach (Statsarkivet i Tromsø): Arkivenes begrensninger i grenseløse områder – Nordkalotten som formidlingsområde

Bente Lavold (Nasjonalbiblioteket): Stemmerettsjubileet 2013. Arkiv, formidling og det multimediale Nasjonalbiblioteket

Snorre D. Øverbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane): Frå kjellarrom til verdsvev. Perspektiv på digitalisering av arkiv og kjelder

Ingebjørg Eidhammer og Tone Rasch (Norsk Teknisk Museum): En mønsterveverskes historie og rutemønstrenes betydning – kvinnehistorie hentet fra et bedriftsarkiv

7. Misjonens kvinner; idealer, demokrati og makt. Sesjonsleiar: Rolf Inge Larsen (UiT)

Bjørg Seland (UiA): Religiøs makt – kjønnsperspektiv på ‘det myndige lekfolk’.

Kristin Tjelle Fjelde (Misjonshøgskolen): De kvinnelige misjonærene og den demokratiske utvikling på misjonsfeltene.

Kristin Norseth (Mendighetsfakultetet): Misjonskvinner og demokratiseringen av de kristelige organisasjonene sammenliknet med det norske storsamfunnet.

Rolf Inge Larsen (UiT): Bispinne Gislesen og kvinneidealet; “hjemmets pryd” eller aktiv samfunnsborger?

8. Moderniseringvegar og identitetsdanning – regionar og fylke som historiske forskingsobjekt (del 1). Sesjonsleiarar: Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF) og Hege Roll-Hansen (HiSF)

Knut Grove (UNI Rokkansenteret): Region og identitet i det “underdeilige Hardanger”.

Dag Hundstad (UiA): «Sørlandsk reisning». En identitetsregion tar form.

Hege Roll-Hansen (HiSF): Statlig styring og lokal motstand – om demokrati, teknokrati og forhandling om kommunegrenser.

Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF): Nye perspektiv i regionhistoria

 

Sundag 5. mai kl 09:30-11:30 

9. Moderniseringvegar og identitetsdanning – regionar og fylke som historiske forskingsobjekt (del 2). Sesjonsleiarar: Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF) og Hege Roll-Hansen (HiSF)

Gunnar Yttri (HiSF): Utdanningshistorie i regionalt perspektiv

Anders Timberlid (HiSF): Husmann i Sogn eller dagarbeidar i Bergen? Korleis løysa eit folkeoverskot i Sogn og Fjordane 1750-1850.

Gaute Losnegård (Vestnorsk Oppdragshistorie): Florø – ein fisk på land i fjordfylket. Ei samanlikning av utviklinga i nokre kystbyar

Oddmund Hoel (HiSF): Kulturelle og politiske skilnader mellom Sogn, Nordfjord og Sunnfjord kring 1900

10. Busetnadssogearbeid frå arkivlesesal og skrivemaskin til Dropbox og Facebook. Sesjonsleiar: Arnfinn Kjelland (HiVolvda). Arbeidstitlar:

Eldar Høidal (Sunnmøre museum): Om å skrive grendesoger i Busetnadssoga for Volda

Kari Hempel (UiS) og Arne Langhelle (UiS): Om eit busetnadssogeprosjekt i startfasen: Vindafjord

Arnfinn Kjelland (HVO): Erfaringar frå bruk av IKT i busetnadssogearbeid sidan 1980-talet

11. Rett og begrensninger – perspektiver på utviklingen av en stemmerett for alle. Sesjonsleiar: Vibeke Kieding Banik (UiO)

Marthe Hommerstad (UiO): Den første kampen for politisk deltakelse. Bondestemmeretten i teori og praksis etter 1814

Hilde Sandvik (UiO): Stortingsvedtaket om kommunal stemmerett for skattebetalende enker i 1833

Vibeke Kieding Banik (UiO): Grenser for stemmerett. Om (de manglende) diskusjonene rundt de som ikke til enhver tid ble inkludert i stemmeretten fram til ca 1913

12. Frie føredrag (økt 2)

Andrew Linn (University of Sheffield): Ola Nordmann Goes West. Digitale verdener som historiske forskningsmetoder

Jørgen Heibø Modalsli (SSB): Inntektsulikhet i Norge 1868

Hallvard Notaker (UiO): Norgeshistorien på nett