3. Tilbakeblikk og framsyn: Familiehistorie og historisk demografi ved eit historisk generasjonsskifte

(Detaljert sesjonsprogram med innleiarar)

En betydelig del av norsk familiehistorie har siden slutten av 1970-tallet blitt ført i pennen av forskere med interesse og spesialisering innen feltet historisk demografi. Gjennom familierekonstitusjon, tverrsnittsdata, og i den senere tid livsløpsdata, har fortidas hushold- og familiesystemer blitt kartlagt, analysert og drøftet. Familien har likeledes vært utgangspunktet for analyser av fertilitet, giftermål, flyttemønstre og dødelighet. Den datateknologiske utviklinga har åpnet opp for uante muligheter, blant annen innen rekonstruksjon og lenking av livsløpsdata, som i norsk sammenheng primært baserer seg på kirkebøker og folketellinger. En slik dreining vil utvilsomt generere nye interessefelt, men vil dreiningen også føre til et nytt gjensyn med fortidas familier?

Familien blir det samlende punktet for bidragsyterne i denne sesjonen, om enn med ulike perspektiv. Samtidig har de blitt utfordret til å reflektere rundt fagets framtid.